Saturday, November 11, 2006

0 Хронология на Македония: Средновековие

| More

Средновековие

В периода 7-14 век след Хр., под името “Македония” се разбира днешна “Одринска Тракия”(Източна Тракия). Одринска “Македония” е била обикновенна административна единица, често влизаща в пределите на българската средновековна държава. В средновековните исторически хроники, Василий ІІ (българоубиеца), е наричан “македонец”, с което се подсказвало неговото родно място. Т.е., че той произлиза от Източна Тракия (едно село, край Одрин).В изготвената македонската историческа хронология за периода 7-14 век, се има в предвид, случилото се в земите на днешна Македония.


517 Първо нахлуване на сла­вяни в Балканския полуостров.
518 Силно землетресение в днешния град Скопие.
597 Първо славянско нападение срещу Солун.
609 Второ славянско нападение срещу Солун.
620 Трето славянско нападение срещу Солун.
622 Четвърто славянско нападение срещу Солун.
645-647 Пето славянско нападение и обсада на Солун.
676—678 Умира Св. Димитри Солунски.
677 Солун е разтърсен от силно земетресение.
686 Прабългарски орди навлизат и се заселват завинаги в Керамисийското поле.
688 Българите от Дунавска Бълга­рия и свободните славяни от Източна Македония сключили съюз срещу Византия.
695 Славяните превземат Ско­пие (според сър Артър Еванс).
705 Византийската империя признава самостоятелността на Българската дър­жава.
758 Македонските славяни защитават българската държава, по време на първия поход на император Константин Копроним, срещу тяхния братски съюз.
735—737 Македонските славяни се опи­тват да завладеят Солун.
773 (774) Владетелят на Дунавска България, хан Телериг посещава Македония.
783 Бунт на славянските племена около Солун срещу византийската власт.
789 Общ поход от македонските славяни и прабългарите, срещу племето Струмци.
837—838 Окончателното присъединяване на цяла Централна и Западна Македония към България по времето на българския хан Пресиян.


855 Свети св. Кирил и Методий съставят първата славянска азбука.
860 Мисия на Светите братя Кирил и Методий при хазарите.
863 Мисия на Светите Солунски братя Кирил и Методий във Великоморавия.
867 Светите славянски първоапостоли Кирил и Методий се настаняват в Рим.
869 (14.02.) В Рим умира Свети Кирил.
873 Ръкополагане на неговия брат Методий за архиепископ във Великоморавия.
885 (06.04) Свети Методий умира.
886 Ученици на Св. св. Кирил и Методий пристигат в България.
893 Ръкополагане на Св. Климент Охридски за епископ в областите Драгувития и Велика.
904 Разширение на българската държава в македонските крайща.
904 Окончателното установяване на границите в югозападните земи (Македония) на българската държава, посредством договора с Византия.
904 Арабите превземат Солун.
907 (1 май) Смъртта на Св. Цар Борис.
910 (23.12) Умира Свети Наум Охридски.
914 Битки между Симеон, вой­ски и гърците за завладяване Солун и Дурацо.
916 (27.VІІ) Умира Св. Климент.
919 Учредяване на българарска патри­аршия и прогласяване Симеон за “Цар на Българите”.
926 Войските на цар Симеон об­саждат Солун.
930 Бунт на първородния Симеонов син-Михайл в областта на долна Струма.
963 Македонските българи под натиска на околните вражески за българите на Балканите племена, правят опит да обявят независимост под ди­настията на Шишман Мокри.
970 В западната част на Българарската държава, продължава да функционира държавната власт, начело с братята Давид, Мой­сей, Арон и Самуил (синове на известния български архонт-комит Никола).
976 Западното българско царство се преообра­зува като отделна държавна единица, явяваща се пряк продължител на българските държавни институции. Това е била държава, в която българите не са били бесени и не са лежали в затвори, а са били нейните ръководители. Тъкмо и заради това Самуиловата държава става голяма.
976 или 977 Мойсей, син на Шишмана Мокри и брат на Самуила, бива убит при обсадата на гр. Серес.
980 Самуил е провъзгласен за цар на новата (западната) българска държава.
980 Учредява се Охридската патриаршия.
981 (около) Византийският цар заселва много арменци в Македония.
983—996 Самуил многократно напада северозападните (сръбски) племена, с цел да ги присъедини към западното българско царство.
983 Българският цар Самуил, завладява почти цяла Тесалия и град Лариса.
986 Преспа е провъзгласена за столица на Западната българска държава (Самуиловото царство).
986 Първа война на византийския император Василий IІ (македонец) срещу българския цар Самуил.
987—989 Цар Самуил присъединява към западната българска държава района на Драч и някои сръбски племена.
989—920 Разширение на западното българското царство в Солунско и превзимане на крепостта Верея (Бер).
990 (около) Охрид е провъзгласена за сто­лица на Западното българско царство.
991—994 Втората война Ва­силий ІІ (македонец), срещу цар Самуил.
995 Българските войски побеждават византийците при Солун.
996 Цар Самуил навлиза в Пелопонес.
996 Поражението на българите при р. Сперкей (Пелопонес).
998 Поход, последвал със завладяване от страна на цар Самуил на единствените славянски племена, които чак до 12 век не могат да направят своя държава-сърбите.
999—1002 Третата война на Ва­силий II (македонец) срещу цар Самуил. Падането на Видин и Скопие под византийците.
1014 Поражението на българите при Беласица.
1014 ( 6 Х) Умира българския цар Самуил, не можещ да преживее един от най-големите варварски актове през цялото Средновековие-съзнателното ослепяване на 15 000 негови боици от византийците, по заповед на император Василий ІІ (македонец). Всички съвременници на събитието както и средновековните автори та чак и до днес, продължават да наричат император Василий ІІ-българоубиец.
1014— 1015 Царува на българския престол Гаврил Радомир.
1015 Византийският император Василий ІІ (българоубиец) превзема Мъгленската крепост.
1015 Четвърта война на Васи­лий II (българоубиец) срещу западното българско царство.
1015 —1018 Български цар е Иван Владислав.
1018 Цяла Македония и България са окончателно покорени от Византийския император Василий II (българоубиец).
1018 — 1040 Охрид става главен град на темата (областта) “България”.
1020 Византийският цар признава самостоятелността на българската архиепископия в Охрид.
1037 През тази година умира първия архиепископ (след падането на самуиловото царство) на Охридската архиепископия-Йоан Охридски, роден в Дебърско.
1040—1041 Българския болярин Петър Делян пов­дигна възстание в Скопие против византийците.
1040 —1050 След град Охрид и Скопие става главен град на темата „България".
1041 Византийският император Михаил IV потушава скопското възстание, като за­лавя Петър Делян и го ослепява.
1064 Куманите нахлуват на Балканския полуостров и достигат до западна Македония.
1072 — 1073 Българските боляри под водителството на Георги Войтех възстанали в Скопие против византийците.
1081 Норманите навлязат в Балканския полуостров откъм Драч (Дурацо) и стигат до Скопие.
1107—1111 Второ нашествие на норманите в Македония.
1111 Изгаряне на богомила Василий в Константинопол.
1185 Нормански морски пирати превземат Солун и го опустошават.
1186 Братята Петър и Асен, вдигат бунт и създават т.нар. ІІ българска държава, със столица град Търново (дн. Велико Търново).
1195 Българският цар Роман и брат му Петър навлизат в Македония, и с помоща на местното българско население прогонват византийците от Серско.
1197—1203 Добромир Хриз става войвода на Струмица.
1198 Поход на византийците, срещу Добромир Хриз.
1203 Цар Калоян присъединява Македония към българската държава.
1204 При 4-ия кръстоносен поход латините завземат Цариград и си разделят Византийската империя. Македония се пада на Бонифации, монфератски маркиз, който се прогласил за Солунски крал.
1204—1222 Град Солун е управляван от латините.
1204 Кардинал Лев, легат на римския папа Инокентий, на 7/XI донесъл архиерейски митри (ко­рони) за епископите Скопски, Велбъждски и Бранички.
1205— 1206 Цар Калоян превзема Охрид.
1207 (08.Х) Цар Калоян обсаждайки Солун бива убит под стените му.
1208 Латинците превземат град Костур и основават в него католическа епископия, подчинена на Цариградския латински патриарх.
1211 (11.02) Събор против ереса на Богомилите.
1211 Неуспешен български поход срещу латинците в Пелагонийското поле.
1217 Епирския деспот Теодор Комнин Дука превзема градовете Охрид, Прилеп и Скопие и подчинява Охридската архиепископия под византийска власт.
1223—1224 Солун бива отнет от латинците.
1240 Цар Асен ІІ става суверен на Солун и поставя за управител своя тъст кир Тодор.
1246—1257 Михаил II Асен за­воюва Южна Тракия и Източна Македония от никейците.
1262 Константантин Асен воюва в Македония.
1263 Византийците нападат български области в Македония.
1265 Цар Константин Асен изгубва своите владения в Маке­дония.
1377 Кръстоносците изгарят Зо­графския манастир в Св. Гора с 25 иноци.
1282 След като създават само преди няколко десетилетия за пръв път своя държава, сърбите през тази година завладяват един малък кът от северна Македония.
1285 Татарските орди на хан Ногай минават Стара планина, опустошават всичко българско и навлизат в Македония, която също опустошили.
1330 (28.VІІ) При Велбъжд, българската армия е разбита от сръбските войски.
1330 Град Щип падна в ръцете на сръбския крал Стефан Дечански.
1334 Сърбите завладяват Охрид.
1346 Цар Стефан Душан Силни провъзгласява град Скопие за своя столица. Там се коронясал за цар на сърби, българи и гърци.
1350 През тази година почват нападенията на османците върху българските земи.
1364 Османската империя се закрепва на Балканския полуостров.
1368 (ок.) Крал Вълкашин отново повърнал скопската епархия подведомството на охридската пат­риаршия.
1371 При гр. Чермен (на р. Ма­рица) са поразени от османците, войските на автономните-но не и независими владетели на някои македонски крайща, Вълкашин и Углеш.
1372 Кралевич Марко от Прилеп става васал на османците.
1373 Турците завладяват приморието между реките Места и Струма заедно със Сер.
1374 Турците превзели Кюстендил, Сер, Кавала, Драма и др.
1374 Турците покоряват прилеп­ското кралство и Велбъждското княжество.
1375 Турците превземат град Велес.
1378—79 Правени са обикновенни турски монети в Кратово.
1381 Градовете Битоля и Щип попадат под турско владичество.
1385 Турският военачалник Румели бейлербей Демир-Тели, покорява Прилеп и Битоля.
1389 (15.VІ) Косовският бой— своеобразен край на балканската съпротивата, срещу Османската империя.
1392 За кратко Солун е превзет от турците.
1392 Османската империя завладява Скопие.
1393 Османските войски завоюват Търново, с което се слага края на българската средновековна държава.
1384 (10. X.) Смъртта на Крали Марко и Константин при Ровини (Молдава).
1397 Св. Гора е била опустошена от испанските каталонци.
1419 В Сер бе наказан със смърт мохамеданския законоведник Махмуд Бедрик, който заедно с Муса, се беше разбунтувал против Султан Мохамед І.
1430 Опустошително земе­тресение в Солун, от което се възползуват турците и пре­вземат града.
1438 Султан Мурат изпепелява Ско­пие.
1440 През тази година е основан от влашки планинци (овчари) град Крушово (Битолско).
1444 При град Дебър Гeорги Кастриоти (Скендербег) албански независим господар, разбива турците.
1453 Турците усвояват окончателно Цариград.

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial