Wednesday, November 22, 2006

0 Илюстрации към книгата на Исая Мажовски - Възпоменания

| More

Фиг.3.) Портрет представляващ мене — Исайя Мажовски, от десно, съпругата ми Дунава, от лево и по средата дъщеря ми Невена — тая е последнята ми фотография.
Фиг. 4.) Фотография, представляваща билета ми за уча­стието ми във великото тържество на 900-годишнината от покръстването на братския ни и велик руски народ.
Фиг. 5.) Този портрет фотографира в 1881 г. представ­лява мене — Исайя Маджовски в бела Лазарополска носия, съпругата ми Дунава и сина ми Петър. Аз се намирам по средата на фотографията с сина ми Петър на скута ми и от левата ми страна, а съпругата ми Дунава от десната ми страна.
Фиг. 6.) Портрет представляващ сина ми Петра Исайев, Тота Петрова в среда и Георги Петров, фотографирани в Америка в 1920 година.
Фиг. 7.) Портрет на синовете ми Васил и Раде Исайеви на Гйорче Петрова. Първите двама са означени под № № 1 и 2, а последния под № 3.
Фиг. 8.) Портрет на сина ми Петър Исайев, фотогра­фиран в Америка в 1908 година.
Фиг. 11.) Този портрет представлява известния виден книжар и голем пропагандатор и ратник за македонската свобода, и независимост г- н. Ив. К. Божинов. Фиг. 12.) Портрет, представляващ майор Паница, начело на когото основахме и съставихме 1-я Македонски комитет в 1886 година. Фиг. 9.) Този портрет представлява сина ми Раде Исайев, роден в 1900 година, като ученик от I клас и фотографиран в град Плевен в 1912 година.

Фиг. 10.) Портрет представляващ съпругата ми Дунава Исайева, фотографирана в 1881 г., в бяла Лазарополска носия.

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial