Saturday, November 11, 2006

0 Кратка история на Македония през античността

| More

Антична история на Македония

В древността територията на Македо­ния е влизала в робовладелската гръко-илирийска държава на Филип и Алексан­дър Македонски. От II век преди новата ера до IV век от нашата ера Балканският полуостров, в това число и Македония, е бил под властта на Римската империя. От края на IV до началото на VI век Ми­зия (Дунавска България), Тракия и Ма­кедония са били провинции на Източна­та римска империя, наречена Византия. През VI век в продължение на няколко десетки години славянските племена за­владели обширни области от Византия. В края на VI и началото на VII век из­точната и западната група на тези сла­вянски племена окончателно заседнали на Балканите. Източната (известна в на­уката като българска) група заела днешните румънски Земи и източната част на Балканския полуостров — Мизия (с До-­ бруджа), Моравско (с Тимошко), Тракия (с Родопите), Македония, днешна Алба­ния, Епир и някои съседни райони в днешна Гърция, а другата, сърбохърват­ската група — западната част. Славяните станали най-масовото, най-компактното население на Балканите, поради което през VII век Македония, която се оказала в центъра на славянските земи на полу­острова, била известна под името Славиния.

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial