Monday, July 20, 2009

0 Българските народни говори и единството на българския език

| More

Коста Църнушанов

Българските народни говори и единството на българския език

София, 1968 г. 18 с.

Езикът е най-мощното средство, чрез което хората общуват помежду си, като изразяват своите мисли, чувства и желания, а чрез писмените знаци за звуковете и техните съчетания в думи съхраняват за вечни времена постиженията на своя дух.

Колкото контактът между членовете на дадена общност е бил почест, толкова по-голямо единство е имало в техния език, и обратно - колкото по-изолирано са живеели частите на тая общност, толкова повече разлики са се явявали в езика им по звукове, граматични форми и строеж на изреченията. А за да се стигне до това, причините са от най-различно естество: ...

0 коментара:

Post a Comment

 
28.03.2006-2009 © Copyright by HISTORY OF MACEDONIA, ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ, MACEDONIA HISTORY  |  Template by Blogspot tutorial